Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Polskie Towarzystwo Limnologiczne, zwane w dalszej części statutu PTLim, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Polskiego Towarzystwa Limnologicznego jest Rzeczpospolita Polska, a siedziba Zarządu znajduje się w Toruniu przy ul. Gagarina 9.

§ 3.

W celu realizacji działalności statutowej PTLim może powoływać oraz rozwiązywać Komisje Naukowe i Grupy Robocze, które działają na zasadach określonych w rozdziale 5 niniejszego statutu oraz na podstawie odrębnych regulaminów.

 • Komisje Naukowe są stałymi lub powoływanymi doraźnie jednostkami organizacyjnymi PTLim o jednoznacznie określonej problematyce naukowej obejmującej swym zakresem merytorycznym poszczególne dziedziny limnologii.
 • Grupy Robocze są doraźnymi jednostkami organizacyjnymi PTLim powoływanymi w celu przygotowania raportów dotyczących jednoznacznie określonych problemów naukowych lub administracyjnych.

PTLim może powoływać i odwoływać biegłych, rzeczoznawców i ekspertów.

§ 4.

PTLim może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 5.

PTLim ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd PTLim.

§ 6.

 1. PTLim opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. PTLim może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej PTLim służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiotem działalności, o której mowa w § 6 pkt.2 niniejszego statutu są:
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi.
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego.
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Badania i analizy techniczne.
 1. PTLim do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników etatowych, a także na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7.

Głównymi celami PTLim są:

 1. Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, inżynieryjnej, monitoringowej i szkoleniowo-dydaktycznej we wszystkich zakresach limnologii, a zwłaszcza związanych z naturalnymi i antropogenicznymi przemianami jezior, ich ochroną i zarządzaniem oraz doskonalenie metod jej efektywnego wykorzystania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
 2. Rozwijanie wiedzy w zakresie limnologii oraz promocji tej nauki jako jednej z dziedzin nauk o Ziemi, poprzez m.in.:
 • Badanie fizycznych, chemicznych i biologicznych przemian w jeziorach, ich związku z klimatem oraz innymi fizycznymi i geograficznymi czynnikami, jak też wzajemnych związków między nimi.
 • Badanie ewolucji jezior oraz ich zmian morfometrycznych.
 • Dalsze rozpoznanie roli jezior w kształtowaniu obiegu wody w zlewni oraz ich związku z wodami powierzchniowymi i podziemnymi.
 • Poznanie limnologicznych konsekwencji użytkowania zasobów wodnych jezior oraz ich zmian jakościowych i ilościowych zachodzących pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych.
 • Dostarczenie naukowych podstaw dla optymalnego wykorzystania i poprawy jakości zasobów wodnych ekosystemów jeziornych, włączając w to wiedzę z zakresu inżynierii, gospodarowania zasobami wód jeziornych i planowania.
 • Doskonalenie metod zarówno w zakresie limnologicznych badań podstawowych jak i stosowanych.
 1. Stworzenie dogodnych warunków do dyskusji, wymiany poglądów oraz publikacji wyników badań naukowych.
 2. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych zmierzających do rozwiązywania problemów limnologicznych wymagających interdyscyplinarnej, międzyregionalnej lub międzynarodowej współpracy.
 3. Reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności zawodowej oraz wobec władz, społeczeństwa, a także innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 8.

PTLim realizuje swoje cele przez:

 1. Współpracę z placówkami naukowymi, towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, placówkami administracyjnymi, inspekcyjnymi oraz innymi organizacjami, w tym spoza środowisk akademickich, w zakresie objętym działalnością PTLim.
 2. Organizowanie zjazdów, konferencji i sesji naukowych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów, ankiet, wymiany międzynarodowej, wypraw i wyjazdów naukowych, szkół letnich, zimowych itp. samodzielnie oraz we współpracy z innymi towarzystwami i instytucjami.
 3. Uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć polskiej limnologii w międzynarodowych organizacjach naukowych.
 4. Wspieranie wyjazdów członków PTLim za granicę, zwłaszcza w celu aktywnego udziału w międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych oraz w ramach współpracy pomiędzy PTLim a zagranicznymi placówkami lub stowarzyszeniami naukowymi.
 5. Opiniowanie przyznania i wykorzystania stypendiów z funduszów zagranicznych dla członków PTLim.
 6. Powoływanie Komisji Naukowych i Komitetów Naukowych oraz Zespołów i Grup Roboczych do wykonywania określonych zadań naukowych.
 7. Wydawanie publikacji periodycznych (czasopisma naukowe, biuletyny) oraz publikacji zwartych (książek) z zakresu limnologii.
 8. Gromadzenie i utrzymywanie księgozbioru oraz niepublikowanych materiałów i opracowań naukowych, włączając w to tworzenie baz danych jeziornych, jak też udostępnianie zgromadzonych archiwaliów.
 9. Popieranie, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz działalności naukowo-technicznej oraz, w miarę możliwości finansowych, nagradzanie ich autorów.
 10. Przedstawianie zasłużonych osób do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i społecznych za pracę naukową, dydaktyczną i społeczną oraz opiniowanie wniosków innych instytucji o odznaczenia lub nagrody.
 11. Popularyzację wiedzy na temat znaczenia jezior w środowisku przyrodniczym i inne formy działalności społecznej.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie PTLim dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym PTLim może być osoba zajmująca się problemami w zakresie limnologii lub nauk pokrewnych, posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd PTLim na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków wprowadzających. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 3. Członkiem wprowadzającym jest członek zwyczajny PTLim.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz PTLim.
 2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i wszelkich innych przedsięwzięciach organizowanych przez PTLim.
 3. Działania w Komisjach Naukowych PTLim oraz w Grupach Roboczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami bądź doświadczeniem zawodowym, w tym także prowadzenia prac (badań, ekspertyz, opinii) w ramach zadań firmowanych przez PTLim zgodnie z § 6 punkt 2.
 4. Korzystania, w ramach aktualnych możliwości finansowych PTLim, z dofinansowania kosztów związanych z aktywnym uczestnictwem w konferencjach krajowych i zagranicznych, organizowanych z udziałem bądź bez udziału PTLim.
 5. Ubiegania się o opinię PTLim w sprawach zawodowych.

§ 12.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Aktywnego udziału w różnych formach działalności PTLim oraz realizacji jego celów statutowych.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTLim.
 3. Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego.

§ 13.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej pisemnie Zarządowi PTLim.
 2. Skreślenia przez Zarząd PTLim z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.
 3. Wykluczenia, na wniosek Zarządu PTLim, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za działalność na szkodę PTLim.
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 5. śmierci członka.
 6. Od postanowień Zarządu PTLim w sprawach, o których mowa w § 13 punkt 2 i 3, przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi w dziedzinie limnologii lub nauk pokrewnych oraz wybitnie zasłużona dla PTLim. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 10 członków PTLim (zwyczajnych i honorowych), większością 2/3 głosów.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego określone w § 11, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Tytuł członka honorowego PTLim przyznawany jest dożywotnio lub do czasu pisemnej rezygnacji z przyznanego tytułu.

§ 15.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna instytucja lub przedsiębiorstwo zainteresowane merytoryczną działalnością PTLim, które zadeklarują poparcie finansowe lub inne poparcie materialne na rzecz PTLim.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd PTLim na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 16.

 1. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek zwyczajny, a ponadto:
 • Za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu PTLim;
 • Korzystać z poradnictwa i pomocy PTLim na zasadzie pierwszeństwa.

§ 17.

 1. Przynależność członka wspierającego do PTLim ustaje na skutek wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu PTLim.
 2. Nie wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż dwa lata upoważnia Zarząd PTLim do uznania tego faktu za rezygnację z członkostwa.
 3. Od uchwały Zarządu PTLim w sprawie, o której mowa w punkcie 1 i 2 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia PTLim.

  Rozdział 4. Władze PTLim

§ 18.

 1. Władzami PTLim są:
 • Walne Zgromadzenie Członków PTLim;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz PTLim trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Tę samą funkcję w Zarządzie PTLim lub w Komisji Rewizyjnej PTLim można pełnić bez przerwy tylko przez dwie kadencje.
 2. Uchwały władz PTLim podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem tych przypadków, w których niniejszy statut postanawia inaczej.
 3. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz PTLim wymienionych w punkcie 1 władzom tym przysługuje prawo doboru członków, nie więcej jednak niż 1/3 członków pochodzących z wyboru. Dobrani członkowie nie mogą pełnić funkcji prezesa lub przewodniczącego odpowiednich władz PTLim.

§ 19.

Najwyższą władzą PTLim we wszystkich sprawach, w tym m.in: naukowych, administracyjnych, finansowych i organizacyjnych jest Walne Zgromadzenie. Wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi PTLim są delegatami na Walne Zgromadzenie i przysługuje im prawo do jednego głosu podczas głosowania tajnego lub jawnego. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd PTLim w związku z zakończeniem kadencji. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd PTLim zawiadamia delegatów co najmniej na miesiąc przed jego zwołaniem.

§ 21.

Walne Zgromadzenie powinno składać się z: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Redaktora Naukowego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących Komisji i Grup Roboczych oraz zwyczajnych i honorowych członków PTLim. Quorum powinno składać się z: Prezesa Zarządu (lub Wiceprezesa pełniącego obowiązki Prezesa), Skarbnika lub jego przedstawiciela oraz z co najmniej 30% członków zwyczajnych lub honorowych. W razie braku quorum Walne Zgromadzenie jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, jednak w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 22.

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy w pierwszej kolejności:

 1. Wyznaczanie głównych kierunków działalności naukowej, merytorycznej, organizacyjnej i finansowej PTLim.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu PTLim, Komisji Rewizyjnej, a także Komisji Naukowych i Grup Roboczych.
 3. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi PTLim za okres od początku kadencji lub za okres kończący kadencję wymieniony w § 19 punkt 2.
 4. Wybór w głosowaniu tajnym prezesa PTLim oraz czterech członków Zarządu PTLim i trzech członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu PTLim i Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego na rok następny i sprawozdań finansowych za rok ubiegły.
 6. Zatwierdzanie uchwał Zarządu PTLim o przystąpieniu PTLim do innych organizacji lub stowarzyszeń oraz o podjęciu współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu PTLim.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków, którzy odwołali się do Walnego Zgromadzenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i postanowień Zarządu.
 10. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji, Komitetów, Zespołów i Grup Roboczych oraz określanie ich kompetencji oraz regulaminów.
 11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 12. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu PTLim.
 13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PTLim.
 14. Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 23.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd PTLim:
 • Z własnej inicjatywy;
 • Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • Na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych PTLim.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd PTLim w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad problemami, dla których zostało zwołane.

§ 24.

 1. W Walnym Zgromadzeniu prawo głosowania mają wszyscy zwyczajni i honorowi członkowie PTLim. Każdemu członkowi przysługuje prawo do jednego głosu w każdym głosowaniu.
 2. Tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie uwzględniający m.in.:
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwykłą większością głosów;
 • Wybór Prezesa i członków Zarządu PTLim zwykłą większością głosów. Osoby te tworzą Zarząd PTLim. Nowo wybrani członkowie Zarządu PTLim wybierają spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Redaktora Naukowego.
 • Wybór członków Komisji Rewizyjnej z wykluczeniem osób będących członkiem innych władz PTLim (poza Walnym Zgromadzeniem).

§ 25.

 1. Zarząd PTLim kieruje bieżącą działalnością PTLim. Zarząd działa zgodnie ze statutem PTLim oraz z uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia.
 2. Do chwili rozpoczęcia kadencji nowo wybrany Zarząd PTLim jest zapraszany na posiedzenia urzędującego Zarządu PTLim. Termin rozpoczęcia kadencji nowego Zarządu PTLim ustala Walne Zgromadzenie PTLim.
 3. W razie odwołania Zarządu PTLim przez Walne Zgromadzenie jego funkcje przejmuje nowo wybrany Zarząd PTLim.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu PTLim należy między innymi:

 1. Reprezentowanie PTLim na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością PTLim zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
 4. Zatwierdzanie bilansu.
 5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności.
 6. Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu PTLim, regulaminów Komisji Naukowych i Grup Roboczych oraz innych regulaminów wewnętrznych.
 7. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego lub tytułu Honorowego Prezesa.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania Komisji Naukowych i Grup Roboczych i występowanie do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych uchwał.
 9. Nadzorowanie działalności Komisji Naukowych i Grup Roboczych.
 10. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz raportów z działalności Komisji Naukowych i Grup Roboczych, a także zatwierdzanie ich preliminarzy budżetowych.
 11. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oraz przyjmowanie od nich oświadczeń, zgodnie z § 15 i § 17.
 12. Zawieranie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi lub instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 13. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu PTLim do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 14. Występowanie do władz państwowych o przyznanie nagród i odznaczeń za działalność w dziedzinie badań naukowych, dydaktyki i popularyzacji nauki.
 15. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 16. Zarządzanie majątkiem i funduszami PTLim.
 17. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTLim.
 18. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych między członkami PTLim w związku z ich działalnością statutową lub przy realizacji zadań PTLim.

§ 27.

 1. Uchwały Zarządu PTLim zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków. Do prawomocności uchwał Zarządu PTLim konieczna jest obecność Prezesa PTLim lub Wiceprezesa PTLim. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa PTLim.
 2. Posiedzenia Zarządu PTLim zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Na posiedzenia mogą być zapraszani przewodniczący komisji specjalnych z głosem doradczym, jeżeli nie są członkami Zarządu PTLim. Posiedzenie powinno być również zwołane na pisemny wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu PTLim lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Szczegółowe zasady działania Zarządu PTLim, w tym zakresy obowiązków jego członków, określa regulamin Zarządu PTLim oraz statut PTLim w § 29.

§ 28.

 1. Prezes jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej Towarzystwa i kieruje jego działalnością zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia. Prezes jest wspierany w realizacji powierzonych mu obowiązków przez Wiceprezesa.
 2. Sekretarz we współpracy z Prezesem zajmuje się bieżącymi sprawami Towarzystwa, prowadzi korespondencję, sprawuje nadzór nad dokumentami oraz archiwami administracyjnymi i naukowymi Towarzystwa. Nadzoruje zgodność podejmowanych przez PTLim działań organizacyjnych i naukowych z obowiązującym prawem.
 3. Skarbnik sprawuje nadzór nad funduszami PTLim oraz rozporządza nimi zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu PTLim. Gromadzi dokumenty potwierdzające wszystkie dokonywane transakcje finansowe oraz sporządza i przedstawia Zarządowi coroczne raporty na ten temat. Fundusze PTLim winny być przechowywane na koncie PTLim, a decyzje o ich wydatkowaniu muszą być poświadczone przez dwóch członków Zarządu.
 4. Redaktor Naukowy kieruje przygotowaniem do publikacji pod auspicjami PTLim materiałów konferencyjnych, oryginalnych opracowań i rozpraw naukowych w ramach periodycznych i zwartych wydawnictw PTLim oraz raportów i biuletynów naukowych w formie zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd PTLim.

§ 29.

 1. W roku, w którym nie odbywa się zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezes zwołuje posiedzenie specjalne Zarządu PTLim rozszerzone o członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Naukowych i Grup Roboczych oraz Redaktora wydawnictw PTLim i zaproszonych gości.
 2. W głosowaniu nad uchwałami i zgłoszonymi wnioskami biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Zarządu PTLim. Pozostali uczestnicy mają głos doradczy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uczestników z głosem stanowiącym.
 3. Na posiedzeniu specjalnym Zarząd PTLim i Komisja Rewizyjna są zobowiązani przedstawić sprawozdania ze swej działalności za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia PTLim.

§ 30.

 1. Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru odbywa się zebranie Komisji Rewizyjnej, na którym wybierany jest jej Przewodniczący i Sekretarz.
 2. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej PTLim konieczna jest obecność Przewodniczącego Komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności PTLim pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu PTLim z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu PTLim z głosem doradczym.

§ 32.

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z własnym regulaminem, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział 5. Komisje i Grupy Robocze

§ 33.

Komisje Naukowe powoływane są w celu rozwiązywania problemów limnologicznych oraz integracji naukowej i zawodowej Członków PTLim.

§ 34.

 1. Komisje Naukowe powołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu PTLim lub na wniosek grupy co najmniej trzech członków PTLim.
 2. Siedzibę władz Komisji Naukowych ustala organ je powołujący.
 3. Terenem działalności Komisji Naukowych jest cały kraj.
 4. Zarząd Komisji Naukowej ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem Polskie Towarzystwo Limnologiczne wraz z nazwą Komisji i adresem.
 5. Komisje Naukowe działają zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd PTLim.

§ 35.

 1. Członkiem Komisji Naukowej może zostać członek zwyczajny lub honorowy PTLim po złożeniu pisemnej deklaracji w Zarządzie właściwej Komisji.
 2. Komisje Naukowe mogą przyjmować członków wspierających, zgodnie z § 15.

§ 36.

 1. Władzami Komisji Naukowych jest Zarząd Komisji.
 2. Do władz Komisji Naukowych stosuje się odpowiednio § 18 punkt 2 i 4.

§ 37.

 1. Zarząd Komisji Naukowej tworzą: Przewodniczący i co najmniej dwóch członków Zarządu.
 2. Liczbę członków Zarządu Komisji Naukowej określa organ powołujący.

§ 38.

Do kompetencji Zarządu Komisji Naukowej należy:

 • Reprezentowanie Komisji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
 • Kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz PTLim;
 • Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, zgodnie z § 15 i § 17;
 • Uzgadnianie rodzajów i wysokości świadczeń od członków wspierających;
 • Opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich Zarządowi PTLim do zatwierdzenia;
 • Zarządzanie majątkiem Komisji w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd PTLim.

§ 39.

 1. Do posiedzeń Zarządu Komisji Naukowej stosuje się odpowiednio przepisy § 27 punkt 1 i 2.
 2. Zarząd Komisji Naukowej składa raz w roku Zarządowi PTLim sprawozdanie ze swej działalności, zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną PTLim.

§ 40.

Funkcje kontrolne w Komisji Naukowej sprawuje Komisja Rewizyjna PTLim, zgodnie z § 30 punkt 2 oraz § 31 punkt 1, 2 i 3.

§ 41.

 1. Członkowie zwyczajni PTLim uczestniczący w pracach Komisji Naukowej mają czynne i bierne prawa wyborcze do władz Komisji Naukowej.
 2. Sposób organizacji i zasady wyborów określa regulamin Komisji Naukowej uchwalony przez Zarząd PTLim.
 3. Zarząd nowo powstałej Komisji Naukowej jest powoływany na pierwszą kadencję przez Zarząd PTLim.

§ 42.

Walne Zgromadzenie lub Zarząd PTLim mogą powołać Grupy Robocze w celu:

 • Opracowania programów naukowych;
 • Sporządzenia raportów naukowych dotyczących aktualnych problemów limnologii;
 • Podejmowania różnorodnych zadań, mających charakter administracyjny lub naukowy, określonych przez organ powołujący.

§ 43.

Przewodniczącego i członków Grup Roboczych powołuje Prezes PTLim, któremu przekazywane są przygotowywane raporty i sprawozdania.

§ 44.

Grupy Robocze powoływane są na czas określony, nie dłuższy jednak niż na okres pozostający do końca kadencji aktualnych władz PTLim.

Rozdział 6. Majątek i fundusze

§ 45.

Majątek PTLim stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 46.

Na fundusze składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich;
 • wpływy ze świadczeń członków wspierających;
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTLim;
 • dotacje, subwencje i darowizny;
 • dochody z działalności statutowej;
 • dochody z działalności gospodarczej.

§ 47.

Dla ważności dokumentów dotyczących praw i zobowiązań majątkowych o wartości powyżej 500 zł wymagane są podpisy Prezesa PTLim (lub Wiceprezesa PTLim) i Skarbnika PTLim. Dla ważności dokumentów dotyczących praw i zobowiązań majątkowych o wartości do 500 zł wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu PTLim.

Rozdział 7. Zmiana statutu i rozwiązanie się PTLim

§ 48.

 • Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
 • Zarząd PTLim zawiadamia niezwłocznie o zmianie statutu sąd rejestrowy.

§ 49.

 • Uchwałę o rozwiązaniu się PTLim podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
 • Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się PTLim Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku PTLim.