16 grudnia, 2020 Bez kategorii Brak komentarzy

W dniu 20 listopada 2020, w trybie on-line, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.

Prezes PTLim prof. Włodzimierz Marszelewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa.  Zaprezentował najważniejsze wyzwania z jakimi PTLim mierzył się w ostatnich 4 latach i przedstawił aktywność Zarządu oraz członków PTLim związaną z realizacją zadań statutowych Towarzystwa. Szczególną uwagę poświęcił działaniom poświęconym promowaniu wiedzy limnologicznej, organizacji konferencji naukowych oraz utrzymaniu poziomu czasopisma naukowego Limnological Review wydawanego przez Towarzystwo.

Skarbnik PTLim dr Marek Turczyński przedstawił sprawozdanie finansowe za ostania kadencję. Zwrócił uwagę na niską ściągalność składek członkowskich i rosnące koszty utrzymania czasopisma LR. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr inż. Sylwia Machula przedstawiła sprawozdanie z audytu wykonanego przez ten organ.

Po dyskusji nad  przedstawionymi sprawozdaniami przystąpiono do głosowania (poprzez system Ankieter) nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium. W tajnym głosowaniu Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

Prezes PTLim prof. Włodzimierz Marszelewski zarządził wybory : nowego Prezesa Towarzystwa, członków Zarządu PTLim oraz Członków Komisji Rewizyjnej PTLim. Przedstawił propozycje kandydatur, które wskazane zostały przez członków Towarzystwa. Następnie zarządził głosowania (ponownie poprzez system Ankieter) na prezesa PTLim, członków zarządu PTLim oraz członków Komisji Rewizyjnej PTLim. Na podstawie wyników głosowania:

Prezesem PTLim został wybrany prof. UAM dr hab. Piotr Klimaszyk

W skład Zarządu PTLim weszli:

  1. prof. UWM dr hab. Renata Augustyniak
  2. prof. UG dr hab. Dariusz Borowiak,
  3. dr Kamil Nowiński
  4. dr hab. Piotr Rzymski
  5. prof. ZUT dr hab. inż. Agnieszka Tórz
  6. dr Marek Turczyński

Członkiem Zarządu, zgodnie ze statutem PTLim, został także prof. dr hab. Wojciech Tylmann szef sekcji peleolimnologicznej PTLim.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

  1. prof. UAM dr hab. Renata Dondajewska-Pielka
  2. dr inż. Sylwia Machula
  3. dr inż. Michał Łopata

Następnie prof. Marszelewski poprosił o wystąpienie nowo wybranego Prezesa. Prof. UAM Piotr Klimaszyk podziękował za powierzenie mu funkcji i przedstawił najważniejsze zadania i zarys działań na nadchodzącą kadencję. Zauważył, że ważnym zadaniem dla całego Zarządu jest organizacja zbliżającego się w nadchodzącym roku jubileuszu Towarzystwa. Zadaniem na najbliższą kadencje jest stymulowanie aktywności członków PTLim i podejmowanie działań w zakresie organizacji konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ważnym zadaniem na nadchodzącą kadencję jest aktywność PTLim w zakresie popularyzacji wiedzy limnologicznej. Zwrócił uwagę, że wymagane jest dalsze zacieśnianie kontaktów międzynarodowych i współpraca z innymi organizacjami naukowymi. Istotnym wyzwaniem jakie stoi przed Towarzystwem jest dalsze rozwijanie czasopisma Limnological Review.

Wystąpienie prof. UAM Piotra Klimaszyka było ostatnim punktem zebrania.

Autor przymski