SPIS TREŚCI / CONTENTS

 

Małgorzata BOGUCKA

Wykorzystanie techniki GIS do analizy sedymentacji w zbiornikach zaporowych .........................

 

7

 

 

Beata BOSIACKA, Paweł PIEŃKOWSKI

The influence of drainage on condition of midfield water bodies

and their attendant vegetation in the southern part of the Myślibórz Lakeland ........................

 

 

15

 

 

Roman CIEŚLIŃSKI

Hydrochemical characteristics of small lake reservoirs

of the coastal zone of the Southern Baltic ...............................................................................

 

 

23

 

 

Dorota CYDZIK, Hanna SOSZKA, Agnieszka KOLADA, Małgorzata GOŁUB

Analiza presji antropogenicznej i jej oddziaływań na jeziora polskie

w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej UE ............................................................

 

 

35

 

 

Stanisław CZAJA

Naturalne i antropogeniczne zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej w dolinie Odry na odcinku Ostrawa – Racibórz ...............................................................................................

 

 

43

 

 

Irina DANILOVICH

Iinfluence of climate warming on hydrological regime of lakes and reservoirs in Belarus ...........

 

53

 

 

Piotr GIERSZEWSKI

Zróżnicowanie troficzne Zbiornika Włocławskiego w półroczu letnim

na tle warunków przepływu wody ..........................................................................................

 

 

59

 

 

Marcin GORĄCZKO, Ewa ŻYTELEWSKA

Antropogeniczne zbiorniki wodne na obszarze Bydgoszczy –

wprowadzenie do badań limnologicznych ..............................................................................

 

 

73

 

 

Halina GROBELSKA

Rozwój plaży w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Jeziora Pakoskiego .......

 

79

 

 

Agnieszka KOLADA, Hanna SOSZKA, Dorota CYDZIK, Małgorzata GOŁUB

Typologia abiotyczna jezior Polski zgodna z wymogami ramowej dyrektywy wodnej .............

 

87

 

 

Wojciech KONOPCZYŃSKI, Zbigniew LEWICKI

Jakość wód Jeziora Sławskiego poddanego zwiększonej antroporesji .....................................

 

97

 

 

Bartosz KORABIEWSKI

Metale ciężkie w osadach dennych Jeziora Leśniańskiego ......................................................

 

107

 

 

Grzegorz KOWALEWSKI

Wstępne rozpoznanie osadów dennych jeziora Ostrowite (Park Narodowy Bory Tucholskie)

na podstawie profilowania sejsmoakustycznego i wierceń podwodnych ................................

 

 

115

 

 

Jakub MAKAREWICZ

The influence of sediments dredging in Brdyujście regatte track on Brda river water quality

and concentrations changes of heavy metals, PAH and PCB

in surface layer of bottom sediments ......................................................................................

 

 

 

125

Włodzimierz MARSZELEWSKI

The conditions of lakes located in the valley of the lower Vistula river .....................................

 

135

 

 

Marek MERDALSKI, Krzysztof BANAŚ

The effect of allochthonous organic carbon on the hydrochemistry of hardwater lakes ............

 

149

 

 

Tadeusz MOLENDA

O niektórych specyficznych właściwościach fizyczno-chemicznych

wód zbiorników antropogenicznych .......................................................................................

 

 

161

 

 

Anna NITKIEWICZ-JANKOWSKA, Martyna A. RZĘTAŁA

Ocena przydatności turystyczno-rekreacyjnej sztucznych zbiorników wodnych

(na przykładzie zbiornika Pogoria I) .............................................................................................

 

 

169

 

 

Wojciech OLEŚ, Roksana SZLĘK

Geneza i funkcje nowopowstającego zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska .......................

 

177

 

 

Krzysztof PARZÓCH

Sztuczne zbiorniki wodne w Sudetach jako źródło informacji o denudacji mechanicznej .........

 

183

 

 

Marek RUMAN, Mariusz RZETAŁA

Zróżnicowanie pokrywy lodowej zbiorników zaporowych Turawa i Kozłowa Góra

w latach hydrologicznych 1975–1996 ....................................................................................

 

 

189

 

 

Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL

Problemy kartografii geologicznej den jeziornych w Polsce ....................................................

 

197

 

 

Wojciech SOBOLEWSKI

Digital base map of watershed in the researches conducted on the alimentation area

of the lakes situated in the eastern part of Łęczna-Włodawa Lakeland ....................................

 

 

205

 

 

Konrad STAWECKI, Bogusław ZDANOWSKI, Jacek MIECZKOWSKI

Chemiczne wskaźniki trofii jeziora Hańcza ..................................................................................

 

213

 

 

Małgorzata STOLARSKA, Joanna FRĄTCZAK

Sezonowa zmienność podstawowych właściwości fizykochemicznych wód

w wybranych łódzkich stawach ..............................................................................................

 

 

221

 

 

Elżbieta SZELĄG-WASIELEWSKA

Autotroficzny pikoplankton podczas letniej stratyfikacji wód:

rozmieszczenie w pelagialu i udział w fitoplanktonie ..............................................................

 

 

231

 

 

Jerzy TONDER

Ocena zmian wybranych cech fizyko-chemicznych i biologicznych Jeziora Lubikowskiego

w latach 1976–2004 w procesie przemian antropogenicznych ...............................................

 

 

241

 

 

Boris P. VLASOV

Natural properties of karst lakes in Belarus ..............................................................................

 

249

 

 

Stanisław WIKA, Janina WĘGLARZ-WIESZOŁEK

Ważne ostoje chronionych i zagrożonych gatunków roślin wodnych i bagiennych

na obszarze Doliny Górnej Wisły ............................................................................................

 

 

257

 

 

Elżbieta WILK-WOŹNIAK, Sławomir LIGĘZA

Functional groups of phytoplankton

in water reservoirs under anthropopressure at a different level ...............................................

 

 

269

 

 

Viktor V. ZAKONNOV

Sedymentacja w zbiornikach zaporowych kaskady Wołgi .......................................................

 

277